Schoolvisie

Onze visie

Wij eerbiedigen de filosofische, religieuze of ideologische opvattingen van de ouders en de kinderen.

We beschouwen het als een essentiële opdracht om alle kinderen, ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht of sociaal-culturele achtergrond, harmonieus te leren samenleven. Wij grijpen het leven-in-verscheidenheid aan als een verrijkende leer- en leefervaring.

Wij beogen een vorming waarin een voldoende brede en stevige basis wordt gelegd voor de individuele ontplooiing van het kind en waarin een fundering wordt gelegd voor het vervolgonderwijs en voor zijn functioneren in de samenleving nu en later.

Om die brede basisvorming te realiseren, is ons onderwijsaanbod afgestemd op een harmonische, evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid: zowel de cognitieve, de dynamisch-affectieve, de psycho-motorische als de sociale en de creatieve component wordt continu aangesproken.

Dit principe heeft te maken met de manier waarop we leren bij kinderen opvatten. We zien leren als een actief en constructief proces. Wij creëren binnen het leerproces realistische en betekenisvolle probleemsituaties.

We creëren rijke leeromgevingen waar kinderen kansen krijgen en aangespoord worden om hun eigen leren in handen te nemen.

We leggen een voldoende grote zorgbreedte aan de dag opdat zoveel mogelijk kinderen zich een brede basisvorming eigen zouden kunnen maken.

Binnen ons onderwijsaanbod streven we een zo groot mogelijke samenhang na. Wij willen dat ons onderwijs voldoende realiteitswaarde bezit; daarom trachten wij de nodige samenhang tussen de verschillende leergebieden op een functionele wijze te realiseren.

Verder zorgen wij voor een verticale samenhang van het onderwijsaanbod tussen de verschillende klassengroepen.

De leerplannen zijn hierbij het referentiekader waarbinnen onze kinderen volgens eigen ontwikkeling hun ‘traject’ kunnen afleggen.

We voeren een actief gezondheidsbeleid via projecten rond gezonde voeding, beweging, sociale vaardigheden en gezonde leefomgeving. We werken daarbij samen met het Centrum Logo en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO!.

Wij integreren ICT in de dagelijkse onderwijsleerpraktijk vanaf de 1ste kleuterklas zodat leerlingen de nodige ICT-competenties verwerven. Wij besteden aandacht aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes rond ICT. Wij zien het gebruik van ICT in de klas als een middel tot samenwerking, zelfstandig leren, gedifferentieerd oefenen en informatie uitwisselen. Wij willen leerlingen op een veilige, bewuste en kritische manier leren omgaan met ICT. Vooral veilig internetgebruik staat hierbij centraal.

Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het creëren van uitnodigende en uitdagende onderwijsleersituaties, motiverende activiteiten, haalbare opdrachten en ‘sprekende’ materialen.

We zorgen ervoor dat de leerlingen succeservaringen opdoen, dat ze bevestigd worden, dat iedereen door iedereen geaccepteerd wordt in een “wij-cultuur”.